9 czerwca 2018

Konferencja "Seniorzy w Niepodległej"

Relacja

W sobotę 9 czerwca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja „Seniorzy w Niepodległej”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów, Marek Kuchciński – marszałek Sejmu RP oraz Stanisław Karczewski – marszałek Senatu RP.

W pierwszej części sympozjum wygłoszone zostały prelekcje dotyczące polityki wobec osób starszych. W drugiej części natomiast odbył się panel dyskusyjny: „Razem dla seniorów w Niepodległej”.

Uczestników kongresu powitała Małgorzata Zwiercan, poseł na Sejm RP, przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. Zostały odczytane listy od Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów.

List od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytała Joanna Borowiak, poseł na Sejm RP. Polityk podkreślił w nim między innymi, że nie należy patrzeć na starość jako wiek, w którym pojawiają się licznej problemy, ale ze zrozumieniem i szacunkiem.

– Bardzo istotna jest więź między pokoleniami. Szacunek i akceptacja, pomoc i zrozumienie. To konieczne warunki, aby ludzie w podeszłym wieku czuli się potrzebną częścią społeczeństwa. Tym bardziej, że dysponują dla nas niezbędną wiedzą i doświadczeniem – zaznaczył w swoim liście Marszałek Sejmu.

Następnie list marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego do uczestników konferencji odczytała Joanna Jarosławska, wicedyrektor gabinetu Marszałka Senatu. Mąż stanu powołał się w nim na nauczanie trzech ostatnich papieży, którzy często poruszali tematykę starości jako znaku dobra.

– Często mówimy: „starość się Panu Bogu nie udała”. To poważny błąd. Pan Bóg się nie myli, skoro stworzył wszystko dobre, to i starość nam podarował w jakimś celu (…). Przykład daje emerytowany Ojciec Święty Benedykt XVI, który odsunąwszy się od świata pozostaje cały czas aktywny w kontemplacji i modlitwie za Kościół i cały świat – wskazał Marszałek Senatu.

W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego wystąpiła Marzena Drab, która odczytała list szefa rządu. Podkreślił on, że obóz Zjednoczonej Prawicy podjął wszelkie starania, by wzrost gospodarczy służył wszystkim grupom społecznym, w tym seniorom, którzy przez długie lata byli pomijani.

– Nie szczędzimy starań, by jesień życia była czasem należnej seniorom godności. Wszyscy chcemy, by seniorzy zachowali jak najdłużej zdrowie, jak najdłużej samodzielność, by mieli zagwarantowane pewne uczestnictwo w życiu społecznym – zaznaczył w swym liście Prezes Rady Ministrów.

Sympozjum zainaugurował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM. Redemptorysta zwrócił uwagę na fakt, iż współczesny świat widzi seniorów jako źródło straty finansowej. Jednak, jak dodał Rektor, tak nie jest.

– Okazuje się, że jesteście najbardziej efektywną częścią społeczeństwa, ponieważ najwięcej dajecie w to społeczeństwo, gdyż dajecie miłość i bezinteresowność. To jest coś wspaniałego – powiedział Rektor WSKSiM.

Następnie głos zabrała Krystyna Wróblewska, która odczytała list od ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. Szef resortu wskazał, że podległe mu organy doradzają seniorom jak radzić sobie z takimi problemami jak m.in. metoda na „wnuczka” lub na „policjanta”.

– Nie oszczędzamy też na bezpieczeństwie naszych obywateli. W tym roku ruszyła już trzecia edycja programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Głównym jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych – zaznaczył Minister.

Później prelekcję zatytułowaną „Kierunki polityki społecznej wobec osób starszych” wygłosiła Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister przedstawiła statystyki GUS, które wskazują, że w 2016 roku osoby mieszkające w Polsce z wiekiem przekraczającym 60 lat stanowiły ok. 20% społeczeństwa, a szacuje się, że w 2050 będą wynosić 40%.

– To przekłada się na konieczność podejmowania przez państwo spójnej polityki społecznej skierowanej do osób starszych. Tej polityki, która teraz i w przeszłości powodowała, że seniorzy mogli zaspokoić swoje wszelkie potrzeby (…). Dlatego w naszym resorcie podejmowanych jest szereg inicjatyw – wskazała Elżbieta Bojanowska.

Minister przedstawiła także programy rządowe dla osób starszych, m.in. Senior + oraz ASOS.

Następnie głos zabrał Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który wygłosił prelekcję „Potrzeby i oczekiwania polskich seniorów w zakresie opieki zdrowotnej”. Minister powiedział, że jego resort ciągle opracowuje różne programy, które mają być wsparciem dla seniorów, m.in. tańsze leki.

Ostatnie wystąpienie w pierwszej części sympozjum zaprezentował ks. Marcin Bukowski z Gościcina (woj. pomorskie). Wygłosił on wykład „Rola jedności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa w przeżywaniu jesieni życia”. Duchowny zauważył, że coraz częściej próbuje się niszczyć tradycyjny model rodziny różnymi sposobami. Jednym z nich jest wypaczanie pojęcia małżeństwa traktując je jako rodzaj kontraktu.
– Ludzie bardzo często traktują małżeństwo jako kontrakt: „A on coś tam, ona coś tam, zrywamy i się żegnamy”. Mało tego, dzisiaj wielu młodych ludzi żyje przed zawarciem małżeństwa tak, jakby byli małżeństwem (…). Kiedy nadejdą pierwsze problemy często wtedy zrywają ze sobą – ostrzegł Ksiądz.

W drugiej części sympozjum odbyło się forum dyskusyjne z udziałem polityków różnych szczebli administracji, poczynając od posła do sejmiku wojewódzkiego, prezydentów miast oraz pracowników ministerstw. Tematem panelu było „Razem dla seniorów w Niepodległej”. Omawiano na nim sposób, w jaki należy wzbudzić w seniorach poczucie wspólnoty społecznej oraz jak im dziękować za lata troski i przekazywanej wiedzy.

Na zakończenie głos zabrała Małgorzata Zwiercan, która podsumowała konferencję.

– Cieszy mnie, że poruszyliśmy tak istotny temat w nawiązaniu do tej niezwykłej rocznicy, jaką jest stulecie odzyskania niepodległości (…). Ważne jest, by dostrzec w nim również szanse i przygotować się do niej w taki sposób, aby odpowiednio ją wykorzystać – mówiła przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.

Sympozjum zakończyła wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Jakub Jóźwiak,
Zespół Prasowy WSKSiM

Zdjęcia

Promocja