5 października 2019

Konferencja "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"

Relacja

5 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”.

Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem i krótkim słowem wstępu wygłoszonym przez dziekan WSKSiM dr Dorotę Żuchowską. Następnie głos zabrali: Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk oraz były Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko.

Pierwszą częścią wydarzenia stanowiło rozdanie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych.

Konferencję otworzył Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr Zdzisław Klafka.

– Niestety często ekonomiści twierdzą, że ekonomia i etyka to dwa różne sposoby myślenia, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Nic bardziej mylnego, bo przez tę właśnie rozbieżność dochodzi obecnie do refukcji człowieka do konsumenta – zaznaczył, zwracając uwagę na aspekt etyczny konferencji.

Powiedział, że zgodnie z duchem Ewangelii, pieniądz nie może być panem człowieka – Nie można dwom panom służyć: Bogu i mamonie – mówi Pismo Święte.

Pierwszą prelekcję wygłosił profesor SGH dr hab. Feliks Grądalski. Tematem jego wystapienia było „Bezpieczeństwo i stabilnośc – wyzwania współczesności i przyszłości”.
Zaznaczył, że bezpieczeństwo niegdyś rozpatrywane było niemal wyłącznie pod względem militarnym. Obecnie obejmuje także sferę gospodarki, zdrowia, energetyki, żywności czy cyberprzestrzeni. W swojej prelekcji prof. Grądalski powoływał się na Adama Smitha, ojca nowoczesnej ekonomii, który zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie związane z ochroną własności.
Jak zaznaczył prelegent, struktura podatkowa musi być dostosowana do warunków gospodarczych, historycznych i demograficznych danego państwa. Prof. Feliks Grądalski zwracał także uwagę na znaczenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz posiadania przez państwo własnej waluty.

Następnym prelegentem był profesor UEP dr hab Eryk Łon, który wygłosił krótki wykład dotyczący celów polskiej polityki pieniężnej.

– Dla pomyślności struktury gospodarczej polski jest bardzo ważne, by bank centralny – Narodowy Bank Polski – współpracował z rządem – zaznaczył.

Zwrócił także uwagę, że realizacja celu inflacyjnego przez bank centralny musi być prowadzona tak, by nie zaszkodzić sferze realnej. Bank centralny ma za zadanie nie dopuścić do hiperinflacji oraz deflacji, która jest obecnie rosnącą tendencją na świecie. Narodowy Bank Polski prowadzi stabilną politykę pieniężną. Stopa procentowa jest niemal niezmienna od 2015 roku. Jak zaznaczył prelegent, niskie stopy procentowe skłaniają do inwestowania.

Kolejne wystapienie należało do profesora UJ dra hab. Zbysława Dobrowolskiego. Temat jego prelekcji brzmiał „Państwo jako makrostruktura. Wyzwania, kierunki reform”. Jak zanzaczył, w 1989 roku państwo polskie było przedmiotem eksperymentu, który był precedensem w historii światowej – przechodziliśmy bowiem z systemu opresyjnego, opartego na absurdalnych założeniach ekonomicznych, do demokracji. Wtedy też sprywatyzowano ogromną część majątku państwa. Nastapiły czasy tzw. postkomunizmu. Obecnie, choć sytuacja gospodarcza Polski uległa poprawie, to jednak zjawisko ubóstwa nadal istnieje. Problematyczna jest także kwestia służby zdrowia. Prelegent zwrócił też uwagę na rolę edukacji – polskie dzieci powinny być uczone pracy w zespole, przedsiębiorczości i innowacyjnego myślenia.

Ostatnią prelekcję w sesji plenarnej, pod tytułem „Rowój innowacji finansowych w Polsce” wygłosił profesor SGH dr hab. Irenesz Dąbrowski. Zwrócił uwagę, że innowacje finansowe w Polsce są obszarem, w którym sukcesami możemy się pochwalić. Zaznaczył, że dostęp do sieci pozwolił na obniżenie kosztów transakcyjnych oraz zmniejszenia ilości pośredników zewnętrznych. Jedną z innowacji w Polsce jest szybki i bezpieczny system płatności. Dużym sukcesem jest także usprawnienie systemu wymiany walut poprzez wprowadzenie internetowych serwisów walutowych, minimalizujących koszty transakcyjne, które przy tradycyjnej wymianie były bardzo wysokie. Jak powiedział prelegent, polskie systemy płatnicze są jednymi z najlepszych na świecie.

Drugą część konferencji stanowiła sesja panelowa. Podczas niej miały miejsce prezentacje prac absolwentów studiów podyplomowych oraz warsztaty z praktykami.

Szymon Górko

Zdjęcia

Promocja