25-26 lutego 2019

Sympozjum "Młodzi Trzeźwi i Wolni"

Relacja

W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w dniach 25 – 26 lutego 2019 roku odbyło się Sympozjum naukowe pod hasłem: „Młodzi Trzeźwi i Wolni”. Konferencję otworzył ks. bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

W swoim wystąpieniu poruszył problem uzależnień w Polsce, do którego nie tylko zaliczają się alkoholizm czy narkomania, ale także uzależnienie od mediów społecznościowych czy gier komputerowych.

– Mam nadzieję, że to sympozjum pozwoli nam na lepszą realizację zadań czekających na nas w walce o wolność wszystkich młodych Polaków, a zwłaszcza młodego pokolenia – zaakcentował ks. bp dr Tadeusz Bronakowski.

Słowo wprowadzenia do zgromadzonych skierował Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Zwrócił uwagę na szczególną rolę młodzieży obecnej na sympozjum.

Pierwszą prelekcję, noszącą tytuł „Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień i zaburzeń behawioralnych młodzieży”, wygłosił ks. dr Dariusz Tułowiecki. Zwrócił uwagę na obecność uzależnień w kulturze popularnej. Prelegent wyjaśnił, na czym polegają uzależnienia w sensie biologicznym, a następnie opowiedział o cyklu wejścia w nałóg.

Szczególną uwagę zwrócił na społeczne postrzeganie uzależnień. Powiedział, że jako negatywne postrzegane są między innymi uzależnienie od substancji psychoaktywnych czy hazardu, zaś pracoholizm przez Polaków postrzegany jest za cnotę – dominuje mentalność.

– Wobec uzależnień behawioralnych nie ma społecznego odzewu. Nie ma też określonej polityki państwa – zaznaczył ks. dr Dariusz Tułowiecki.

Następnie miało miejsce wystąpienie Michała Daniela z Apostolstwa Trzeźwości, który mówił o Trzeźwościowych Dniach Skupienia, odbywających się w Medjugorje. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawił cele inicjatywy i zaprosił do uczestnictwa w niej.

Kolejną prelekcję wygłosił Marian Piotr Romaniuk, który zaprezentował swoją książkę pt. „Kardynał Stefan Wyszyński – w trosce o trzeźwość narodu”. Jest to kompendium wiedzy abstynenckiej i trzeźwościowej, bardzo potrzebne w każdych czasach, a szczególnie – naszych.

Następnie głos zabrał prof. Mieczysław Kłopotek z Państwowej Akademii Nauk, który swoje wystąpienie poświęcił 25-leciu inicjatywy „Wesele Wesel”. Na początku przedstawił po krótce historię przedsięwzięcia, będącego oddolną inicjatywą małżeństw, które z różnych powodów zorganizowały wesela bezalkoholowe.

– Motywacją jest miłość do Boga oraz bliźniego. Pożytek z organizacji takiego rodzaju wesela to między innymi rozkrzewienie katolickiej wiary oraz obrona Bożego modelu rodziny. Cele „Wesela Wesel” są realizowane poprzez działania w obszarze kulturotwórczym, wychowania i stylu życia – zaznaczył Prelegent.

Po krótkiej przerwie, dyrektor Zarządu Służby Krajowej AA w Polsce, Paweł Krzysztofiak wprowadził uczestników w temat obchodów 45-lecia AA w Polsce. Opowiedział o początkach inicjatywy, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Wspólnota liczy ponad 2 miliony członków na całym świecie. Mówił, że niezbędne alkoholikom do wyzdrowienia jest pomaganie drugiemu człowiekowi. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć przestania picia – alkoholicy nie chcą być do niczego przymuszani.

– Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, nie zwalcza poglądów. Głównym celem jest zwalczenie alkoholizmu. To program, który porządkuje życie i naprawia krzywdy spowodowane przez nadużycie alkoholu. Do uzdrowienia niezbędna jest pomoc drugiemu człowiekowi – podkreślał Paweł Krzysztofiak.

Następnie prelekcję poprowadził ks. prof. Piotr Kulbacki z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Jego wystąpienie dotyczyło troski o młodych w świetle Narodowego Programu Trzeźwości. Strategia, która znajduje się w NPT, zakłada wyznaczenie konkretnych celów operacyjnych tak, aby mogły być zweryfikowane i korygowane. W stosunku do dzieci i młodzieży pierwszorzędnym przesłaniem jest doraźne działanie, ale także stopniowy proces oparty o społeczną akceptację pewnych ograniczeń.

– Abstynencja musi być dla dzieci i młodzieży atrakcyjna. Nie należy się zniechęcać. Z każdego małego zwycięstwa powinno się cieszyć. Zadaniem Kościoła jest pomaganie dzieciom, młodzieży i dorosłym w przyjmowaniu i komunikowaniu dojrzałej miłości. Narodowy Program Trzeźwości nie jest lekarstwem, lecz receptą. Tylko Chrystus może człowieka wyzwolić – powiedział.

Ks. prof. Piotr Kulbacki mówił, że przede wszystkim powinno budować się właściwe postawy świętowania – abstynencja powinna być czymś naturalnym. Podkreślał również, jak bardzo istotny jest konsensus społeczny. W każdym środowisku należy znaleźć ludzi dobrej woli, którzy mogliby być ambasadorami trzeźwości.

Na zakończenie przedstawił krótko założenia obchodzącej w tym roku swoje 40-lecie inicjatywy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, której teologiczną podstawą jest Ewangelia. Przyświecają jej także słowa świętego Jana Pawła II o przeciwstawianiu się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i destrukcyjnie działa na społeczeństwo.

Ostatnie prelekcje pierwszego dnia konferencji wygłosili Poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan oraz redaktor Lech Polakiewicz. Wystąpienia kolejno dotyczyły sposobów walki z uzależnieniami na gruncie państwowym oraz roli wodzirejów w promowaniu zdrowej zabawy, bez nadużywania alkoholu.

– Świat mówi do młodzieży: bawcie się, pijcie piwo, używajcie używek! Owszem, można się bawić. Natomiast zabawa ta ma prowadzić do nieba. Dzisiaj, aby dojść do młodzieży trzeba mieć ludzi, którzy pokażą, że można się bawić bez alkoholu. Można to zrobić za pomocą wodzirejów, którzy pociągną młodych do tańca bez alkoholu – zakończył swoje wystąpienie Lech Polakiewicz. Jednocześnie prelekcja redaktora była kończącą pierwszy dzień Sympozjum Młodzi Trzeźwi Wolni.

Drugi dzień Sympozjum rozpoczął się wspólną Eucharystią w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego. Następnie w auli Ksiądz Biskup wygłosił słowa powitania do zgromadzonych uczestników.

Pierwszy wykład zatytułowany „Młodzi trzeźwi i wolni – temat roku” wygłosił ks. dr Marek Dziewiecki. Poruszył problematykę współczesnych dzieci, którym dostarcza się nadmiar wiedzy o otaczającym świecie a szczędzi tej o otaczającej je rzeczywistości, co powoduje kryzys prawdy.

– Kościoły są coraz bardziej opustoszałe, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. Im dalej od Boga, tym bardziej nas wciąga chwilowa przyjemność za wszelką cenę. Wtedy zostajemy uwikłani w grzechy. (…) Jak możemy sprawić, by młodzi byli trzeźwi i wolni? Zadaniem duszpasterstwa trzeźwości jest przede wszystkim duszpasterstwo małżeństw i rodzin. Dzieci są bezpieczne od nałogów, jeśli są chronione miłością rodziców – podkreślał ks. dr Marek Dziewiecki.

Następnie Agnieszka Słowik, psycholog, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Toruniu podjęła temat „Młodzi wobec zagrożeń nowych substancji psychoaktywnych”. Podczas swojej prelekcji podkreślała, że nie wolno ignorować żadnych przejawów bycia pod wpływem narkotyków przez dziecko i od razu zgłaszać takie przypadki służbom medycznym. Dodała, że społeczeństwo nie może lekceważyć faktu, że uzależnienie od narkotyków jest chorobą rozwijającą się, śmiertelną i zakaźną.

– Pracując z młodzieżą dostrzegana jest stereotypowa, przestarzała definicja narkomanii. Narkomania nie będzie już tam, gdzie jest tragizm i patologia. Narkotyki są tam, gdzie są młodzi ludzie, czyli wszędzie – apelowała psycholog Agnieszka Słowik.

Kolejnymi z prelegentów byli członkowie wspólnoty Cenacolo, którzy wygłosili referat pod tytułem „Pomoc uzależnionej młodzieży w znalezieniu radości i sensu życia”.

– U nas w ośrodku jedynym lekarzem jest Pan Bóg. Nie ma terapeutów, lekarzy. Każdy dzień zaczynamy od adoracji osobistej. Tylko miłość Boża uleczy nasze zranienia. (…)Wspólnota w każdym człowieku widzi zdrowe życie. Dzięki modlitwie i pracy zobaczyłem, że mogę żyć prawdziwie. Poprzez post i czystość serca możemy zostać uzdrowieni – mówił jeden z przedstawicieli Cenacolo.

Na za kończenie głos zabrał dziennikarz Rafał Porzeziński, który mówił o „Młodych w świecie mediów”. Podjął się przedstawienia zagrożeń, które czekają na młodego użytkownika. Wytłumaczył, jak się im przeciwstawiać i walczyć z nimi.

Sympozjum „Młodzi Trzeźwi i Wolni” podsumował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Podziękował Prelegentom za wygłoszone wykłady, uczestnikom za przybycie oraz organizatorom. Na zakończenie ks. bp Tadeusz Bronakowski pobłogosławił wszystkich przybyłych gości.

Relację z kongresu można było śledzić na portalach społecznościowych: Facebook, WSKSIM Twitter oraz Instagram. Transmisja konferencji dostępna była w Studenckiej Telewizji Tilma na portalu YouTube.

Emilia Augustynowicz
Zespół Prasowy WSKSiM

Zdjęcia

Promocja