8 października 2022

Konferencja z cyklu "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"

Program

10:00SESJA PLENARNA – Aula

  • Wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych
  • Otwarcie konferencji
  • Polityka gospodarcza w warunkach podwyższonej inflacji – prof. dr hab. Feliks Grądalski (NBP)
  • Obszary ryzyka kredytowego w Unii Europejskiej i polskim sektorze bankowym w latach 2020-2021 – dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UŁ
  • Rzetelność zamówień publicznych – zarys problematyki – dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ
  • Makroekonomiczne uwarunkowania polityki pieniężnej NBP  – dr hab. Eryk Łon, prof. UEP 

12:30 – obiad

13:30SESJE PANELOWE – sala 11, Aula

  • prezentacja prac absolwentów studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość”

Udział w konferencji bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
„Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”

Relacja

Słowo „inflacja” pochodzi od łacińskiego inflatio, co oznacza „nadęcie”. Nie musielibyśmy być świadomi obecnej sytuacji na świecie, aby dotkliwie odczuwać owo rozepchanie, napompowanie, chociażby na sklepowych etykietkach z cenami. Aby zrozumieć tak drastyczny wzrost naszych miesięcznych wydatków na przeróżne dobra (oraz wiele innych zmian zachodzących w całym systemie ekonomicznym), należy uświadomić sobie wpływ procesów o skali globalnej i historycznej. Taką możliwość zaoferowała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, organizując konferencję naukową „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”, która odbyła się 8 października 2022 r.

Pierwszą oficjalną częścią spotkania była uroczystość wręczenia świadectw absolwentom studiów podyplomowych, podczas której głos zabrał Jego Magnificencja Rektor-Założyciel AKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk. Dyplomy otrzymali studenci kolejnych edycji następujących kierunków: Master of Business Administration, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie oraz Retoryka i wystąpienia przed kamerą. Po tej radosnej uroczystości rozpoczęła się druga – naukowa – część spotkania.

Prelegentami konferencji byli utytułowani profesorowie uniwersyteccy, którzy poruszyli kwestię szeroko rozumianego ryzyka gospodarczego w dzisiejszym świecie i przy obecnych zagrożeniach.

Pierwszym wystąpieniem był wykład prof. dr. hab. Feliksa Grądalskiego, przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, pt. „Polityka gospodarcza w warunkach podwyższonej inflacji”. Opisując zjawisko inflacji, prelegent m.in. wyszczególnił pojęcia inflacji popytowej, w sensie popytu na tzw. „płynność transakcyjną” pieniądza na rynku, oraz podażowej. Jak zaznaczył, jednym z elementów inflacji podażowej jest element behawioralny. Oznacza to, że na inflację ma wpływ nie tylko cena ropy, gazu i węgla, wojna w Ukrainie, migracje czy zakłócenia transportu, ale także pokusa chciwości, pokusa „życia na cudze ryzyko”. Inflacja jest niestety wykorzystywana jako „okazja” i powoduje świadome podbijanie cen pod pretekstem kryzysu gospodarczego. Pretekst ten, jak tłumaczył prof. Grądalski, nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Sposobem na walkę z inflacją powinno być, posługując się terminem medycznym, leczenie i to nawet kosztem wyższej inflacji. Kryzys wygasa dzięki twórczym reakcjom na szok, strukturalnym dostosowaniom gospodarki do nowych warunków rynkowych. Podsumowując swoje wystąpienie, prelegent podkreślił, że każdy kryzys ma także swoje pozytywne aspekty – niesie za sobą „odświeżenie umysłów”, szereg przydatnych przewartościowań w różnych dziedzinach, także pozagospodarczych. Na zakończenie dobitnie uświadomił słuchaczom, że w obliczu kryzysu nie wolno nam popełnić tego samego błędu, co wobec potencjalnego złodzieja: „Złodziej jest zawsze o krok do przodu, ponieważ on wie, co zrobi, natomiast wszyscy inni łudzą się do samego końca”.

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, ale także i absolwentka studiów podyplomowych w AKSiM na kierunku Dziedzictwo myśli Jana Pawła II, wystąpiła z prelekcją na temat ryzyka kredytowego w ostatnich latach pandemicznych. Prelegentka zwróciła uwagę na to, że rzeczywisty wpływ kryzysu covidowego na kredyty zagrożone może ujawnić się dopiero po dłuższym czasie. Dlatego też wyeliminowanie wszelkich niedoskonałości działań podjętych w 2020 i 2021 r., mających zapobiec gwałtownemu wzrostowi kredytów, pozostaje głównym celem organów zajmujących się sektorem bankowym w Polsce i Europie.

Dr hab. Zbysław Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w swoim wykładzie przedstawił temat zamówień publicznych. Poruszył problem ich rzetelności. Termin zamówienia publicznego oznacza odpłatną umowę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, czyli podmiotem, który oferuje usługi. Podmiotami publicznymi są np. administracja rządowa i jednostki samorządu terytorialnego. Zamówienia publiczne bywają przedmiotem skarg zmierzających do zmiany lub uchylenia określających je przepisów. W takim przypadku prelegent wskazuje na rozwiązanie w postaci tzw. complaints management, czyli organu zarządzania skargami.

Wykład wieńczący sesję plenarną wygłosił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wskazał na problem, przed którym stoi współczesny świat: czy należy za wszelką cenę starać się „wyhamować” inflację, także kosztem recesji i wzrostu bezrobocia? Profesor nakreślił zjawisko uciekania globalnego kapitału do tzw. twardych walut, przede wszystkim do dolara, wobec którego słabnie chociażby polska złotówka. Zakończył wskazaniem, że najważniejsze jest utrzymanie wewnętrznej polityki pieniężnej, gdyż zapewnia ona suwerenność państwa.

Konferencja została zorganizowana w duchu wszechstronnego rozwoju i doskonalenia. Jak wyraził to na początku spotkania o. dr Tadeusz Rydzyk – Rektor-Założyciel AKSiM, powinniśmy stawać się coraz doskonalsi, „jak doskonały jest Ojciec Niebieski” (Mt 5, 48). Prosił wówczas także o nieustanną modlitwę w intencji pokoju.

Po przerwie obiadowej odbyła się sesja panelowa z udziałem absolwentów studiów podyplomowych: Polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Zgromadzeni wysłuchali następujących prelekcji:
– Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej – ewolucja i nowe wyzwania (dr inż. Bogusław Hajdasz);
– Ocena skutków brexitu dla gospodarki brytyjskiej (mgr Katarzyna Kosińska);
– System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i propozycja jego reformy (mgr inż. Aleksander Jawor)
– Analiza problematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego w Polsce (mgr Alan Rynio);
– Postęp technologiczny a przemiany monetarne (mgr Eryk Milarski);
– Liberalizm społeczny – etyka chrześcijańska w obronie wolnego rynku (dr Mateusz Guzikowski);
– Działania humanitarne Caritas Diecezji Ełckiej na terenie Ukrainy w pierwszych 100 dniach wojny w 2022 r. (ks. dr Ryszard Sawicki);
– Finansowanie społecznościowe jako źródło dotowania twórców internetowych w Polsce (Jakub Szajkowski);
– Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – aspekty praktyczne (mgr Przemysław Pawlak).

Transmisję z części plenarnej wydarzenia przeprowadziła Telewizja Trwam. Wkrótce również ukaże się monografia zawierająca zbiór tekstów poświęconych tematyce wyzwań, jakie stoją przed współczesną gospodarką.

Studia Polityka gospodarcza, finanse i bankowość, jak i konferencja, zostały dofinansowane przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Maja Stasyszyn
Zespół Prasowy AKSiM

Zdjęcia

Promocja